UFC 122: Marquardt vs. Okami Fight Predictions

Matt

Nate Marquardt (W) v. Yushin Okami
Dennis Siver (W) v. Andre Winner
Amir Sadollah (W) v. Peter Sobotta
Krzysztof Soszynski (W) v. Goran Reljic
Duane Ludwig (W) v. Nick Osipczak
Kyle Noke (W) v. Rob Kimmons
Seth Petruzelli (W) v. Karlos Vemola
Kris McCray (W) v. Carlos Eduardo Rocha
Vladimir Matyushenko (W) v. Alexandre Ferreira
Pascal Krauss (W) v. Mark Scanlon

Ingo

Nate Marquardt v. Yushin Okami (W)
Dennis Siver (W) v. Andre Winner
Amir Sadollah (W) v. Peter Sobotta
Krzysztof Soszynski v. Goran Reljic (W)
Duane Ludwig v. Nick Osipczak (W)
Kyle Noke (W)v. Rob Kimmons
Seth Petruzelli (W) v. Karlos Vemola
Kris McCray (W) v. Carlos Eduardo Rocha
Vladimir Matyushenko (W) v. Alexandre Ferreira
Pascal Krauss v. Mark Scanlon(W)

Magic 8 Ball

Nate Marquardt (W) v. Yushin Okami
Dennis Siver v. Andre Winner (W)
Amir Sadollah (W) v. Peter Sobotta
Krzysztof Soszynski (W) v. Goran Reljic
Duane Ludwig (W) v. Nick Osipczak
Kyle Noke (W) v. Rob Kimmons
Seth Petruzelli (W) v. Karlos Vemola
Kris McCray v. Carlos Eduardo Rocha (W)
Vladimir Matyushenko (W) v. Alexandre Ferreira
Pascal Krauss v. Mark Scanlon (W)